Privacy verklaring

 Privacy verklaring JTB Transporten

 

1.  Inleiding

JTB Transporten verwerkt persoonsgegevens omdat er gebruik gemaakt worden van onze  diensten. Wij 
houden ons daarbij aan de wet. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij 
verwerken en voor welke doeleinden.  
JTB Transporten B.V., gevestigd aan de Steegstraat 19 Melderslo, KvK-nummer 60554355, e-mailadres: 
info@jtbtransporten.nl, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw 
persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u contact opnemen 
met ons opnemen.
 

2.  Persoonsgegevens

JTB Transporten  verwerkt verschillende soorten gewone en bijzondere persoonsgegevens, voor 
verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn. 
 
Beveiliging
JTB Transporten neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere 
ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de 
geldende beveiligingsnormen. 
 
Koopovereenkomsten en dienstverlening 
Voor het bezorgen van uw order en het verlenen van diensten, hebben we uw naam, adresgegevens, e-
mailadres, betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Deze gegevens geven wij ook aan derden, 
bijvoorbeeld aan andere bezorgdiensten. Dit doen wij alleen als het nodig is voor de uitvoering van de 
(koop)overeenkomst/dienstverlening waarbij u partij bent.  
 
Social media
 JTB Transporten is op social media ( Facebook ) te vinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken 
wanneer u functies op deze website gebruikt, zoals bijvoorbeeld een "Facebook-like". Als een dergelijke 
functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via dit sociale medium . 
 Daarnaast verwerken wij gegevens, zodat wij algemene bezoekgegevens op de website kunnen bijhouden. 
In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de 
browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd voor statistische analyses van bezoek- en 
klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.  
 
Sollicitatieprocedure 
JTB Transporten verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten die relevant zijn voor het doorlopen van 
de sollicitatieprocedure. Zoals naam, adres, emailadres, telefoonnummer en geboortedatum, informatie over 
het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zullen uiterlijk 4 weken na 
afloop van de procedure worden verwijderd.  
 
Werknemers 
 JTB Transporten verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de 
arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Voor informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens van werknemers, wordt verwezen naar JTB Register 
 

3.  Delen van gegevens  

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten JTB Transporten, 
behalve in een van de volgende omstandigheden.  
 
Uitvoering van een overeenkomst  
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om 
onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken en leveren van 
uw order. Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u  aangevraagde diensten, maken wij gebruik 
van een derde partij voor zaken als levering, bezorging, betaling, vordering of een andere vorm van 
uitvoering van overeenkomst.
 
Met uw toestemming  
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming 
geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.  
 
Voor externe verwerking  
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op 
basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende 
vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.  
 
Om juridische redenen  
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is 
om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van 
overheidsinstanties.  
 
Bewaartermijn  
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om 
uw persoonsgegevens langer te bewaren. 
 

4.  Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU  

JTB Transporten kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het Buitenland. Landen 
binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van 
persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving 
kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen binnen ons concern ten 
behoeve van een goede bedrijfsvoering.  
Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend 
beschermingsniveau.  
 

5.  Rechten van betrokkene  

U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U ook 
het recht tot beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten 
wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.  
 
Recht van inzage 
 Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek 
dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument.  
 
Correctie  
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken 
onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen.  
 
Gegevens verwijderen  
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen. 
 

6.  Beperking verwerking  

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken 
de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. 
 
Overdracht digitale data  
Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, 
en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, 
hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw 
gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.  
 
Bezwaar  
U mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. 
Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde 
bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.  
 
Uitoefenen rechten  
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen 
met ons via het e-mailadres info@jtbtransporten.nl . Wij zullen op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, 
tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.  
Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw 
toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis 
daarvan onverlet.
  

7.  Aansprakelijkheid  

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van al onze communicatie uitingen 
(waaronder onze website), is het mogelijk dat deze uitingen onjuiste informatie bevatten. JTB Transporten 
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website 
voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet 
beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.  
 
Klachten  
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht. 
 

8.  Vragen?  

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info@jtbtransporten.nl 
Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij 
behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt 
op deze pagina gepubliceerd.  
 
Datum: 25-5-2018